درجریان کاوش‌های باستان شناسی در معبدی در مصر، بیش از 60 تندیس از خدایی که گفته می‌شود الهه ونماد شفا و درمان بیماری‌ها در مصر باستان بوده، کشف شد.


به گزارش اهرام این الهه" سکمت" نام داشته و این تندیس‌ها همگی در معبد آمنهوتپ سوم درمحلی به نام"کوم الحیتان" واقع در کرانه غربی لوکسورکشف شده است.

طبق همین گزارش "هورینگ سوروزیان" باستان شناس متخصص در مصرشناسی موفق شده است که دو تندیس ازنیم تنه یک الهه با سرشیر درستون‌های متعلق به تالارمعبد واقع در شمال شرقی آن، کشف کند.

یکی از این تندیس‌ها الهه "سکمت "را به صورت نشسته بر تخت نشان می‌دهد و دیگری که تندیس کوچک‌تری است تنها صورت او را نشان می‌دهد.

به گفته سوروزیان، برخی از باستان شناسان معقتدند که فرعون یا پادشاه آمنهوتپ درواقع با ساخت تعداد بسیار زیادی تندیس سکمت یا الهه درمان وشفا قصد داشته خود را از بیماری خاصی درمان کند که درتمام دوران سلطنتش ازآن رنج می‌برده است.

تاکنون 250 تندیس از آمنهوتپ سوم به دست آمده است. این تندیس‌ها سراسر زندگی آمنهوتپ را پوشش می‌دهند. او میان شش‌سالگی تا دوازده‌سالگی به پادشاهی رسیده است و سالهای فرمانروایی او همراه با آشتی، رونق و کامیابی و شکوه هنر ومعماری بوده است. در متون بعدی از تاریخ مصر، تاریخ نگاران کهن از روزگار او به عنوان زمانی که مصر به شکوفایی معماری و نیرومندی در پیوند با اقوام دیگردست یافته بود نام بردند. در 1887 در بایگانی او سندهایی از پیوندهای دیپلماتیک میان مصر و آشور، میتانی، و بابل بدست آمد.