در کنار روستای حصار در 30 کیلومتری آبگرم، آرامگاه دو تن از بزرگان دوره سلجوقی به نام های "ابو سعید بیجار" پسر سعد و "ابو منصور ایلنای" پسر تکین قرار دارد که به صورت دو برج شکوهمند آجری با فاصله 29 متر از یکدیگر خودنمایی می کنند. برج شرقی با ارتفاع تقریبی 15 متر و قطر 11 متر با طرحی هشت ضلعی و ستون های مدور در هر گوشه بر پایه ای از سنگ بنا شده است. ضخامت دیواره های برج به 60 سانتی متر می رسد. این برج در سال 460 هجری قمری ساخته شده و نخستین بنا با گنبد دوپوش غیر مخروطی اسلامی است. بنای غربی که در سال 486 هجری قمری به پایان رسیده از نظر طرح و نقشه همانند برج قدیمی تر است با این تفاوت که یک پله کان مارپیچ دارد و ضمن رعایت ابعاد برج قبلی حدود 55 سانتی متر مرتفع تر است و کشیده تر به نظر می رسد. این دو برج در زلزله ویرانگر تیر 81 آوج به شدت آسیب دیدند.

اطلاعاتی درمورد(برج های دوگانه خرقان)

 

برج شرقی:

 

سال تاسیس:460هجری قمری1068میلادی وحدود447شمسی درزمان پادشاهی آلب ارسلان سلجوقی

ارتفاع:15متر              

   قطر: 11متر

تعدادپله ها32عددوارتفاع هرپله 30وعرض آن52سانتیمتراست

ضخامت دیوارهای آن:60سانتیمتر

ضخامت آجرهای آن:21سانتیمتر

سازنده ی برج: محمدبن مکی آل زنجانی که اهل زنجان بود.

روایت ها در مورد آرمگاه

1-آرامگاه حدیده(جدیده)خاتون دختر امام موسی کاظم

2-آرامگاه ابوسعیدبیجار پسرسعد

 

برج غربی:

 

سال تاسیس:486هجری قمری وحدود472هجری شمسی1085میلادی درزمان سلطنت برکیارق بن ملکشاه

ارتفاع:55/15سانتیمتر

سازنده آن:ابوعلی مکی زنجانی که اهل زنجان بود.

روایت ها درمورد آرامگاه اشخاص:

آرامگاه:محمد بن موسی کاظم

آرامگاه:ابومنصورایلتای پسرتکین

سازندگان شاید پدروپسر یابرادر بوده اند

جدیده(حدیده)خاتو ومحمدبن موسی کاظم هردو ازفرزندان امام موسی کاظم بوده اند. 

این برج ها دردوره سلجوقی ودرقرن پنجم بنا شده است ومنطقه خرقان درزمان سلجوقیان مورد توجه این امپراتوری بزرگ جهان اسلام بوده است حتی یکی ازشاهزادگان سلجوقی به نام محمدبن ملکشاه که علیه برادرش سلطان برکیارق جانشین ملکشاه قیام کرد ودرخرقان سلطنت اختیار نمودوخلیفه عباسی هم اورا در17ذی الحجه492به سلطنت شناخت وبه اولقب غیاث الدنیا والدین داد.

این برج ها در روستای حصار ولیعصر ازدهستان خرقان غربی قرار دارد که ازجاده همدان –قزوین 32کیلومتر فاصله دارد.

این برج هادرمحوطه مسطحی به فاصله 29یا30متراز یکدیگر باآجرپخته به طرز زیبا ومنحصر به فردی منقش وساخته شده اند.

آرامگاههای مذکور بانقشه هشت ضلعی بنا شده است ودر اضلاع هشتگانه آن هشت ستون مدور قرار دارد.

برج های آرامگاهی خرقان با بیش از پنجاه طرح آجری جزع شاهکارهای آجرکاری معماری ایران به شمار می روند.

برج شرقی،اولین گنبد دوپوش قرن پنجم هجری به شمار می رودوازاین نظر حائزاهمیت فراوان می باشد.

برج غربی شیوه آجرکاری بدیعی دارد که بعدها درگنبد سرخ مراغه تقلید شده است.

اما ما می توانیم علت اصلی دوام این دو  بر ج  را علاوه برساخت اصولی این بناها مقدس دانسته شدن این برج ها به علت امام زاده انگاشتن این برج ها ازسوی مردم منطقه دانست.